Informe d'integració social

Aquest tràmit permet sol·licitar un informe que es pot adjuntar en el marc d'un procediment de renovació d'autorització de residència temporal (no lucrativa; per reagrupament familiar; treball per compte d'altri; treball per compte propi) per a valorar l'esforç d'integració de l'estranger en cas de no acreditar el compliment d'algun dels requisits previstos per a la renovació de l'autorització.

L'informe serà emès per la Generalitat de Catalunya i tindrà com a contingut mínim la certificació, si escau, de la participació activa de l'estranger en accions formatives destinades al coneixement i respecte dels valors constitucionals d'Espanya, els valors estatutaris de la Comunitat Autònoma en què es resideixi, els valors de la Unió Europea, els drets humans, les llibertats públiques, la democràcia, la tolerància i la igualtat entre dones i homes, així com l'aprenentatge de les llengües oficials del lloc de residència. En aquest sentit, la certificació farà exprés esment al temps de formació dedicat als àmbits assenyalats.

L'informe tindrà en consideració les accions formatives desenvolupades per entitats privades degudament acreditades o per entitats públiques.

Requisits a complir

Per a sol·licitar l'informe, no cal complir cap requisit concret. Cal tenir en compte que és un document específic a presentar en el marc de la renovació d'autorització de residència temporal (no lucrativa; per reagrupament familiar; treball per compte d'altri i treball per compte propi).

Documentació que cal aportar

  1. Dades identificatives de la persona interessada (original o fotocòpia del passaport i original i fotocòpia del NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Imprès de sol·licitud oficial de la Generalitat de Catalunya (INF03) emplenat, signat per la persona estrangera i per duplicat.
  3. Original o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa de l'esforç d'integració a través de la participació activa en accions formatives destinades al coneixement i respecte dels valors constitucionals, dels valors estatutaris de Catalunya, dels valors de la Unió Europea, dels drets humans, les llibertats públiques, la democràcia, la tolerància o la igualtat entre homes i dones, del seguiment de programes d'inserció cultural (coneixement de la societat catalana), de coneixements suficients de la llengua catalana i castellana o de col·laboració en xarxes socials.
  4. Qualsevol altra documentació que, al criteri de la persona sol·licitant, sigui determinant de la seva integració social en els termes que indiquen els articles 51, 61, 71, i 109 del Reial decret 557/2011, de 20 d'abril.

Tràmit pas a pas

  • Emplenar l'impres de sol·licitud de l'informe.
  • Demanar cita prèvia per una entrevista al Departament de Serveis Socials.
  • Entrevista amb professional de Serveis Socials, aportant tota la documentació.
  • Pagament de les taxes corresponents de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament d'Arenys de Munt
  • Presentar la sol.licitud al Registre de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.

Termini de resolució

La Generalitat de Catalunya enviarà l'informe a la persona interessada en el termini màxim de trenta dies des de la seva sol·licitud.


 

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Preu

Taxa de la Generalitat de Catalunya; Taxa de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-11-2019 10:08