Informe municipal d'arrelament social

Aquest tràmit permet obtenir l'informe que acredita els supòsits de l'arrelament social de la persona estrangera no comunitària (i/o dels altres membres de la seva unitat familiar i/o de convivència) per a la tramitació d'una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals.

En aquest informe ha de constar el temps de permanència de la persona interessada en el seu domicili, els mitjans de vida de què disposi, el seu grau de coneixement de les llengües que s'utilitzin, la inserció en les xarxes socials del seu entorn, els programes d'inserció sociolaboral d'institucions públiques o privades en què hagi participat i tots els altres aspectes que puguin servir per determinar el seu grau d'arrelament.

Qui el pot demanar

La persona estrangera no comunitària que vulgui sol·licitar una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals per raons d'arrelament social o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Requisits a complir

 1.  Acreditar una permanència continuada a Espanya durant un període mínim de tres anys.
 2.  No tenir antecedents penals a Espanya ni al país d'origen.
 3.  Disposar de mitjans de vida suficients (disposar d'un contracte de treball signat pel treballador/a i l'empresari/ària en el moment de la sol·licitud, la durada del qual no sigui inferior a un any, excepte si l'Ajuntament recomana que s'eximeixi la persona estrangera de la necessitat de tenir un contracte de treball. Situacions per les quals poden estan exempts de presentar contracte de treball per demanar l'Autorització de residència per arrelament social:
  - Persones sense contracte però amb mitjans de vida.
  - Estrangers cònjuges de residents legals amb rendes suficients.
  - Estrangers majors de 65 anys amb fills amb residència legal.
  - Estrangers fins a 22 anys amb pares residents legals.
  - Estrangers majors de 22 anys excepcionalment si acrediten ser estudiants amb pares residents legals.
  - Estrangers amb fills menors d'edat fruit d'una relació anàloga a la conjugal amb ciutadans espanyols o estrangers residents legals.
 4. Acreditar el grau de coneixement de les llengües oficials.
 5. En cas que hi hagi fills en edat escolar, cal que aquests estiguin escolaritzats.

Documentació que cal aportar

 1. Dades identificatives de la persona interessada (original i fotocòpia del passaport), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Documentació acreditativa de permanència mínima de 3 anys en territori espanyol (volant d'empadronament, així com qualsevol altre document oficial).
 3. Documentació acreditativa de disposar de mitjans de vida (contracte de treball de durada no inferior a un any, certificacions bancàries, llibreta bancària, comprovants d'enviament de diners al seu país d'origen, etc.).
 4. Documentació acreditativa del coneixement de la llengua (qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya).
 5. Documentació acreditativa de la inserció en les xarxes socials del seu entorn, els programes d'inserció sociolaboral d'institucions públiques o privades en què hagi participat i tots els altres aspectes que puguin servir per determinar el seu grau d'ar
 6. Documentació que acrediti que els fills/es menors (si en té) estan matriculats/des en un centre d'educació proper al lloc de residència.
 7. Documentació que acrediti que disposa de cobertura sanitària dins del sistema públic o privat.

Tràmit pas a pas

 1. Entrevista amb professional de Serveis Socials
 2. Pagament de les taxes corresponents de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament d'Arenys de Munt
 3. Presentar la Sol·licitud informe arrelament social al Registre de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.


 

La persona estrangera no comunitària que vulgui sol·licitar una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals per raons d'arrelament social o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Canals de tramitació

PresencialmentRegistre CivilRbla. Francesc Macià, 59 (Oficina d'Atenció a la Vila)08358 - Arenys de Munt (Barcelona)

Preu

Taxa de la Generalitat de Catalunya; Taxa de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-11-2019 10:35