Informe municipal de disponibilitat i adequació d'habitatge per al reagrupament familiar

Aquest tràmit permet obtenir l'informe que acredita que la persona estrangera no comunitària que resideix legalment a Espanya disposa d'un habitatge amb les condicions d'habitabilitat adequades per a poder atendre les seves necessitats i les dels familiars que vol reagrupar (que ara resideixen al país d'origen).

En tot cas, l'informe ha de fer referència als aspectes següents: títol que habiliti per a l'ocupació de l'habitatge, nombre d'habitacions, ús al qual es destina cadascuna de les dependències de l'habitatge, nombre de persones que l'habiten i condicions d'habitabilitat i equipament. Recomanem sol·licitar aquest informe de manera prèvia a concertar cita amb l'Oficina d'Estrangers de la Delegació de Govern.

Requisits a complir

 1. Disposar d'una autorització per residir a Espanya durant un any i haver sol·licitat l'autorització per residir-hi, almenys, un any més.
 2. Disposar d'un habitatge adequat al terme municipal que constitueixi la residència habitual de la persona sol·licitant, compleixi la normativa d'habitabilitat i disposi de subministrament d'electricitat i aigua corrent.

Documentació que cal aportar

 1. Original o fotocòpia complerta compulsada del passaport en vigor.
 2. Original o fotocòpia de l'autorització de residència o de residència i treball del reagrupant ja renovada o, si s'escau, conjuntament còpia de l'autorització i còpia de la sol·licitud de renovació de la mateixa.
 3. Original o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa del títol que habilita per ocupar l'habitatge.
 4. Model normalitzat de sol·licitud.
 5. Documentació que acredita que la persona sol·licitant ocupa l'habitatge (fotocòpia de l'escriptura, fotocòpia del contracte de lloguer o altre document que ho acrediti).
 6. Còpia dels darrers rebuts del subministrament d'aigua, electricitat i/o gas.
 7. Declaració firmada sobre el nombre d'habitacions, l'ús que se'n fa i el nombre de persones que hi viuen.
 8. Cèdula d'habitabilitat, si se'n disposa.

Més informació

El Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General per a la Immigració, emetrà un informe d'adequació de l'habitatge favorable o desfavorable en funció que s'acrediti suficientment la seva idoneïtat per atendre les necessitats del reagrupant i les dels familiars que pretén reagrupar.

L'informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud, en l'informe tècnic elaborat per l'ajuntament on la persona reagrupant tingui el seu domicili habitual i, si és el cas, en la informació consultada a altres administracions o organismes.

Termini de resolució

El termini legal d'emissió de l'informe és de quinze dies des de la sol·licitud, la qual, simultàniament i per mitjans telemàtics quan sigui possible, serà remesa per l'Ajuntament a l'autoritat competent per resoldre l'autorització de reagrupament (art. 42.2.e del Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social).

Normativa general que afecta al tràmit

 • Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
 • Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre i per la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre.
 • Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, la seva integració social, després de la reforma mitjançant la Llei orgànica 2/2009.
 • Decret 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

Efectes del silenci administratiu

En cas que la persona interessada no obtingui resposta en el termini de quinze dies, es podrà justificar la manca d'aquest document en el procediment de reagrupament, subsidiàriament, presentant a l'autoritat competent una acta notarial mixta de presència i manifestacions, fet que s'ha d'acreditar amb la còpia de la petició de l'informe realitzada a l'Ajuntament.

Normativa reguladora del silenci administratiu

 • Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
 • Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

 

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la Vila (OAV)Rambla Francesc Macià, 59 planta baixa08358 - Arenys de Munt (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Tota la documentació a presentar s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF, TIFF, JPG, PNG, GIF i BMP i arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

Preu

Ordenança Fiscal núm. 6 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS Per cada informe o certificat de disponibilitat i adequació d'habitatge per reagrupament familiar

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-11-2019 12:07