Llicència per a la tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d'arbres aïllats

Aquest tràmit permet demanar la llicència urbanística per a talar masses arbòries, vegetació arbustiva o arbres aïllats, amb l'excepció de:

 • Treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l'interior d'un solar quan es tracti dels jardins complementaris de l'edificació de parcel·la
 • Arbres que conformin tanca
 • Arbustos a l'interior d'una parcel·la, entenent-se per arbust l'element vegetal amb una circumferència de fins a 5 cm de diàmetre.

Requisits a complir

Els treballs de mesures de prevenció d'incendis forestals establerts per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de manteniment del terreny de les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida, i els treballs de manteniment de les parcel·les arbrades es realitzarà d'acord amb:

 1. Mantenir la parcel·la lliure de vegetació baixa i arbustiva
 2. Realitzar un aclarida selectiva de la massa forestal (distància entre arbres de 6 metres), amb una distribució homogènia sobre el terreny. No s'autoritza la tala total de la parcel·la.
 3. Les branques baixes esporgades (un terç de la seva alçada amb un màxim de 5 metres).
 4. La parcel·la neta de vegetació seca i morta, així com de qualsevol mena de residu vegetal o d'altre tipus que pugui afavorir la propagació del foc.
 5. En la tala d'arbres prioritzar la tala de pins i mantenir les espècies autòctones com són l'alzina, el suro, el roure i l'arboç.
 6. Les restes vegetals resultants de la desbrossada, no es deixaran al lloc, preferentment es trituraran en el lloc o bé es retiraran i transportaran a planta de compostatge o abocador controlat.

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3, 4 i 5
En cas que es doni algun dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:

 • Contractació d'una empresa per a realitzar la tala: Document 6.
 • Tala d'un arbre: Document 7.
 • Replantació d'arbres dins una mateixa parcel·la: Document 8.
 • Replantació d'arbres en una altra parcel·la: Document 9.

 


 

 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Memòria justificativa de la necessitat de la tala.
 3. Plànol d'emplaçament de la parcel·la.
 4. Plànol de l'ubicació dels arbres o de la vegetació a tallar a la parcel·la.
 5. Documentació de gestió de residus vegetals (ús propi, deixalleria o sistema de gestió de l'empresa contractada).
 6. Pressupost desglossat.
 7. Fotografia de l'estat actual de l'arbre o arbres a tallar.
 8. Proposta d'ubicació de replantació dels arbres que es faci dintre de la mateixa parcel·la.
 9. Proposta d'ubicació de replantació quan es faci en una altra parcel·la i autorització de la persona propietària d'aquesta.

Tràmit pas a pas

 • Presentar "Comunicació de tala" a l'OAV i esperar a tenir la comunicació signada per l'ajuntament.
 • Serveis tècnics analitzarà la documentació i informarà al respecte.
 • Es REGISTRARÀ la comunicació un cop estigui signat pel tècnic competent.

Normativa general que afecta al tràmit

 • Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
 • Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

Efectes del silenci administratiu

 • Transcorregut el termini de tres mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud (art 42.3 de la LRJAP i modificacions), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es regularà, en cada cas, pel que s'estableix a l'article 43 de la LRJAP).

Normativa reguladora del silenci administratiu

 • Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
 • Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglamnet del patrimoni dels ens locals.
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la Vila (OAV)Rambla Francesc Macià, 59 planta baixa08358 - Arenys de Munt (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

no té cap cost

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-11-2019 14:06