Vigilància de la salut en el treball

Presentació

La Unitat de Prevenció de Riscos Laborals és un dels diversos serveis que des de l’àrea de Recursos Humans s’ofereixen als treballadors/es que desenvolupen la seva activitat a l’Ajuntament d’Arenys de Munt. La nostra missió és vetllar per la salut en el treball i informar tant la direcció política i tècnica de l’empresa com els treballadors/es municipals en temes relacionats amb la salut en el treball. Entre els nostres objectius cal destacar la voluntat que el servei de vigilància de la salut estigui a l’abast de tots els treballadors i treballadores, facilitant reconeixements mèdics, controls periòdics i fent el seguiment corresponent, sobretot quan es detecten casos d’especial sensibilitat.

Una de les nostres fites és facilitar, mitjançant el nostre assessorament a les àrees municipals, que tot el personal municipal disposi d’un lloc de treball que reuneixi les condicions òptimes per al desenvolupament de la seva activitat de manera saludable. Per tot això, el nostre compromís de qualitat, recollit en aquesta carta de serveis, necessita la vostra col·laboració perquè ens feu arribar les vostres propostes. Això ens ajudarà sens dubte a millorar el nostre servei en tot el que està relacionat amb la vigilància en el treball.

Què fem?

La nostra feina consisteix a vetllar per la salut en el treball del personal de l’Ajuntament d’Arenys de Munt; fem controls específics i assessorem en l’adopció de mesures preventives davant de riscos per a la salut en el lloc de treball.

Ajudeu-nos a millorar

Per tal de millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos de qualitat, us demanem la vostra col·laboració.

Els exàmens de salut es planifiquen amb molta antelació i es programen amb el vistiplau de les vostres àrees; és per això que us demanem que, en cas que no hi pugueu assistir el dia de la revisió, seguiu el procediment següent: envieu un correu electrònic, amb una antelació mínima d’una setmana, a la persona interlocutora designada per la vostra àrea.

Què oferim?

La Unitat de Prevenció de Riscos Laborals proporciona:

 • Exàmens de salut adaptats als riscos del lloc de treball, amb aplicació de protocols específics.
 • Comunicació i recordatori als treballadors/es que han acceptat l’oferiment de fer-se l’examen de salut, indicant el lloc i data del reconeixement.
 • Lliurament per escrit, al treballador/a, dels resultats dels exàmens de salut i valoració de l’aptitud mèdica per al desenvolupament de la feina.
 • Exàmens de salut i seguiment personalitzat als treballadors/es amb l’objectiu de valorar les necessitats adaptatives al lloc de treball, amb una especial atenció en les situacions següents:
  a. menors d’edat
  b. dones embarassades
  c. treballadors/es amb dependència física i/o psíquica reconeguda
  d. persones que es reincorporin a la feina després d’una llarga absència per motius de salut
  e. quan hi hagi canvis importants al lloc de treball i/o canvis d’ubicació del lloc de treball
 • Aquests exàmens de salut es faran preservant en tot moment el dret a la intimitat dels treballadors/es.
 • Assessorament a regidors/es, caps d’àrea i treballadors/es en temes relacionats amb la salut en el treball.
 • Formació en matèria de primers auxilis i salut específica i adaptada als riscos dels llocs de treball.
 • Campanyes de promoció de la salut en l’àmbit laboral.

A qui ens adrecem?

A tota la plantilla de treballadors/es laborals, funcionaris i contractats de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.

Podeu sol·licitar el servei enviant un correu electrònic a l’adreça següent: rrhh@ademunt.cat

El nostre compromís

 • Oferir cada any la possibilitat de fer exàmens mèdics de salut a tot el personal municipal.
 • Garantir que aquest oferiment arribi a tot el personal municipal.
 • Fer el 100% dels exàmens de salut sol·licitats.
 • Avisar amb 15 dies d’antelació de la data i hora de l’examen de salut i fer un recordatori per correu electrònic el dia abans.
 • Lliurar als empleats i empleades el resultat dels exàmens de salut en un termini màxim de 10 dies hàbils.
 • Fer un seguiment dels resultats i informar-ne els treballadors/es de forma personalitzada, en els casos d’especial sensibilitat detectats i/o malalties professionals comunicades.
 • Formar en primers auxilis tots els treballadors/es designats amb funcions preventives.
 • Contestar totes les queixes i suggeriments que arribin al nostre servei en un termini màxim de 10 dies hàbils.

L’Ajuntament d’Arenys de Munt es compromet a fer un seguiment dels compromisos adquirits. Per aquest motiu, podreu trobar informació de totes les cartes de servei, del grau d'acompliment dels compromisos i de les actualitzacions que s’aprovin en aquesta pàgina.

Contacte


Acompliment dels compromisos

Examen mèdic de salut a tot el personal municipal

Oferir cada any la possibilitat de realitzar un examen mèdic de salut a tot el personal municipal.

Període

Personal municipal

Comunicacions enviades

Grau d'acompliment

Semàfor

2020  

 80

80

100%

Semàfor verd


Exàmens de salut sol·licitats

Realitzar el 100% dels exàmens de salut sol·licitats.

Període

Sol·licituds rebudes

Exàmens realitzats

Grau d'acompliment

Semàfor

2020

49

49

100%

Semàfor verd


Avís de la data i hora de l'examen de salut

Avisar amb 15 dies d'antelació de la data i hora de l'examen de salut i fer un recordatori el dia abans.

Període

Exàmens programats

Avís realitzat amb 15 dies antelació

Grau d'acompliment

Semàfor

2020

49

49

100%

Semàfor verd


Lliurament dels resultats dels exàmens de salut

Lliurar als empleats i empleades el resultat dels exàmens de salut en un termini màxim de 10 dies hàbils des del dia de realització de la revisió.

Període

Resultats lliurats

Resultats lliurats dins de termini

Grau d'acompliment

Semàfor

2020

49

49

100%

Semàfor verd


Queixes i suggeriments

Contestar totes les queixes i suggeriments que arribin al nostre servei en un termini màxim de 10 dies hàbils.

Període

Queixes rebudes

Queixes contestades

Grau d'acompliment

Semàfor

2020

 

 

   


Formació en primers auxilis

Formar en primers auxilis tots els treballadors/es designats amb funcions preventives.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-03-2021 11:29