Estabilitat pressupostària

Per donar compliment als objectius de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d´abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), s'adjunten documents que certifiquen el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic.

  • Compliment objectius recull la conclusió sobre si es compleix o no es compleix l'objectiu d'estabilitat de cada entitat local, d'acord amb la informació que s'ha remès i signat i en la que s'estan considerant els ajustos de comptabilitat nacional pertinents.
  • Import balanç no financer recull l'import dels balanços per operacions no financeres segons criteris pressupostaris (capítols 1 al 7 d'ingressos i despeses no financeres) sense considerar ajustaments de comptabilitat nacional.
  • Remissió de la informació identifica com a "SI" aquelles entitats locals que han remès la liquidació pressupostària del 2015 i la informació que requereix la normativa d'estabilitat pressupostària, i amb un "NO" aquelles que no han remès i/o signat aquesta informació.
  • Data de la remissió, en els casos que hagin remès la informació, informa de la data en què s'ha signat.

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA EN L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2022

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA EN L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2023

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA EN L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2024

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-03-2024 13:12