Ordenances reguladores

ACTIVITATS

Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública


Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives

 

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I PROTECCIÓ DE DADES

Llei 12/2012 - Mesures urgents de liberalització de comerç i de determinats serveis

Llei 29/2010 - Ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Llei 59/2003 - Signatura electrònica

Llei Orgànica 15/1999 - Protecció dades de caràcter personal

Ordenança reguladora de l'administració electrònica

Política d'identificació i signatura electrònica de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Política de digitalització de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Política de gestió documental, accés a documents i arxiu municipal de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Instrucció de Secretaria nº2 Procediment administratiu comú en relació amb l'administració electrònica

Reial Decret 3/2010 - Esquema nacional de seguretat administració electrònica

Reial Decret 4/2010 - Esquema nacional interoperabilitat administració electrònica

Reial Decret 1720/2007 - Reglament desplegament Llei 15/1999

 

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Acord de condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Codi de Bon Govern Local

Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Instrucció sobre la tramitació de contractes i despeses menors

Pla Intern d'Igualtat de Gènere

Protocol contra l’assetjament laboral de l’Ajuntament d’Arenys de Munt

Reglament de la Comissió Municipal del Nomenclàtor d’Arenys de Munt

Modificació del Reglament de la Comissió Municipal del Nomenclàtor d'Arenys de Munt

Reglament de l’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament d’Arenys de Munt

Reglament de Protocol, Honors i Distincions de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Reglament Orgànic Municipal d'Arenys de Munt

Reglament regulador d'utilització dels equipaments municipals

Decret 163/2020, de data 27/05/2020, d'aprovació del Protocol per a la represa de l'activitat laboral a l'ajuntament d'Arenys de Munt i mesures organitzatives enfront COVID-19

Protocol per a la represa de l'activitat laboral a l'ajuntament d'Arenys de Munt, quan finalitzi l'estat d'alarma pel COVID-19

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Ordenança municipal del mercat de venda no sedentària

 

SEGURETAT

Text refós de l’ordenança reguladora de la circulació i la seguretat viària d’Arenys de Munt

 

SERVEIS

Ordenança de la recollida selectiva a Arenys de Munt

Ordenança general de serveis funeraris de l’Ajuntament d’Arenys de Munt

Reglament del servei municipal de formació d'Arenys de Munt

Reglament de règim intern del servei d’habitatge d’emergències d’estada limitada

Reglament regulador del servei de deixalleria municipal d’Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta

 

SERVEIS SOCIALS

Reglament habitatges desocupats

Reglament regulador del servei municipal d'àpats en companyia d'Arenys de Munt

 

SUBVENCIONS

Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023

Bases específiques reguladores dels premis de la Mostra Literària d'Arenys de Munt

Bases reguladores de la concessió de subvencions al lloguer per a l'emancipació dels joves

Bases reguladores de la concessió de subvencions en l'àmbit de benestar social

Bases reguladores de la concessió de subvencions en l'àmbit de casals d'estiu

Bases reguladores de la concessió de subvencions en l'àmbit d'emprenedoria

Bases reguladores de la concessió de subvencions en l'àmbit d'empreses i ocupació

Bases reguladores de la concessió de subvencions en l'àmbit d'ensenyament i cultura

Bases reguladores de la concessió de subvencions en l'àmbit esportiu

Bases reguladores de la concessió de subvencions en l'àmbit social

Ordenança de subvencions de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Modificació de l’Ordenança de subvencions de l’Ajuntament d’Arenys de Munt

Bases específiques reguladores per a l’atorgament d’ ajuts en espècie per al transport en autobús urbà i interurbà

 

TERRITORI

Ordenança del servei públic d'abastament d'aigües

Annex a l'Ordenança del servei públic d'abastament d'aigües

Ordenança de l'ús del clavegueram i abocament d'aigües residuals d'Arenys de Munt

Ordenança de paisatge urbà

Ordenança reguladora de la construcció de piscines d’us particular, Arenys de Munt

Ordenança reguladora de les llicències de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Arenys de Munt
Modificació 1: en l’article 6, art. 9 i disposició transitòria, segons acord de Ple de data 09-05-2013. En vigor el 24-07-2013.
Modificació 2: en l’article 12, segons acord de Ple de data 17-10-2013. En vigor el dia 08-01-2014.
Modificació 3: en l'article 6, punts a.1, a.2; art. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 16, segons acord de Ple de data 30-06-2016. En vigor el dia 02-10-2016.

Ordenança reguladora del soroll provinent de piscines d’ús privat

 

ALTRES

Ordenança municipal de convivència i civisme

Ordenança reguladora de la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal
Modificació de l'ordenança reguladora de la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal

Ordenança reguladora de les mesures alternatives a les sancions econòmiques, el procediment per acordar-les i els criteris determinants de l'adopció

Ordenança sobre tinença d'animals
Modificació de l'ordenança sobre tinença d'animals

Reglament de Participació Ciutadana

Reglament del registre municipal d'habitatges desocupats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-09-2021 09:04